Vrijwaringsclausule

De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat de deelneming aan de Rabo Midnight Walk (hierna te noemen RMW) voor hem/haar als voor derden,alsmede voor zijn/haar goederen en of derden risicos voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico”s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. RMW, haar organisatoren, sponsoren en hun medewerkers, bestuursleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) ivm de deelname aan de MW lijdt/lijden, tenzij die schade onomstotelijk te wijten is aan opzet of grove schuld tijdens de RMW. De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij de RMW noch de hierboven genoemde personen en of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder inbegrepen.

Online inschrijving weer gestart!

Alvast een plek reserveren voor de komende editie op 8 september 2017? Geen zin om in de rij te staan op de avond zelf?...

» Lees verder

Goede doel 2017 bekend!

Dit jaar zal de opbrengst van de Rabo Midnightwalk ingezet worden ter vermindering van laaggeletterdheid. Zo...

» Lees verder

Impressie MNW 2016

Er zijn weer veel indrukken opgedaan door wandelaars en artiesten. Wilt u nog wat nagenieten van de laatste...

» Lees verder